Maja Minić Ocokoljić

Rođena sam u Beogradu, gde sam se i školovala.

2014. godine sam diplomirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Od 2008. sam supervitant geštalt psihoterapije na Geštalt institutu Beograd, EAGT Evropski akreditovanom obrazovnom trening institutu za psihoterapiju. 

U svom radu vodim se principima humanističkog pristupa. U atmosferi prihvatanja i poverenja, nastojim da upoznam klijenta, uz bezuslovno uvažavanje njegove individualnosti i puno razumevanje njegovih osećanja i motiva. Po upoznavanju, zajedno se bavimo klijentovom potrebom, koja ga je dovela na terapiju i promenom koju on želi da postigne.

Po principima geštalt psihoterapije, polazimo od toga da svaka osoba poseduje sposobnosti da bude u dobrom kontaktu sa drugima i da vodi kreativan i ostvaren život. Nekada, međutim, dolazi do zastoja u ovom prirodnom toku, kada je osobi potrebna pomoć da prepozna i pokrene svoje potencijale. Zajedno sa klijentom, sagledavamo njegove probleme na nove načine  i dolazimo do novih puteva  za puniji kontakt sa sredinom. 

Geštalt psihoterapija je psihoterapijski pravac koji je zasnovan na fenomenološkom egzistencijalizmu, koji se odlikuje holističkim shvatanjem čoveka. Ona predstavlja kreativnu integraciju ideja koje je zastupala geštalt psihologija, njenih saznanja nastalih proučavanjem percepcije, filozofije egzistencijalizma, teorije polja Kurta Levina, određenih postavki psihoanalize i elemenata zen-budizma.

 

Geštalt terapija je pristup čija se teorijska i filozofska osnova bazira na uverenju da će se povećanjem svesnosti klijenata u odnosu na njihove probleme istovremeno povećavati i njihova snaga kojom mogu sa njom da se izbore. Svesnost se odnosi na probleme „ovde i sada” putem ličnog doživljaja koji obuhvata senzomotorna, kognitivna i druga zbivanja sa ciljem razvijanja samopodrške klijenta kroz njegove svesne i odgovorne izbore. Najpoznatije tehnike u geštalt terapiji su: igre dijaloga, preuzimanje odgovornosti, igre projekcija, preokretanje, ponavljanje, ukazivanje na očigledno, korišćenje fantazije, „prazna stolica“ i igranje uloga.

 

Osnivač geštalt terapije, nastale 1950ih godina, jeste Frederik Perls.

 

Sama reč „geštalt“ označava celinu, konfiguraciju i kohezivnost i naglašava orijentaciju geštalt terapije ka posmatranju psihičkih pojava kao složenih celina, a ne kao zbira elemenata iz kojih su sačinjeni.

 

Osnovni metod geštalt terapije je dijaloški metod, koji je zasnovan na buberovskom Ja-Ti kontaktu i dijalogu između dve osobe, u kojem postoji međusobni uticaj jedne osobe na drugu. Taj odnos se određuje kao stanje povezanosti između osoba koje stvara sponu u njihovom međuprostoru.

 
  • LinkedIn
  • Facebook

majaminoc@gmail.com |  064/190 - 68 - 23